Thông tin và tiểu sử, danh sách truyện của tác giả Ban Lan