Thông tin và tiểu sử, danh sách truyện của tác giả Bạo Phú Thỏ Thỏ Tử