Thông tin và tiểu sử, danh sách truyện của tác giả Đái Sí Bàng Đích Toàn Chuyển Mộc Mã