Thông tin và tiểu sử, danh sách truyện của tác giả Đào Lý Tri Bất Tri